Leo Janssen (LB) dient WOB-verzoek in

Laren - Laar­der Leo Jans­sen heeft na­mens La­rens Be­houd gis­te­ren een WOB-ver­zoek in­ge­diend bij Ge­de­pu­teer­de Sta­ten. Jans­sen ver­zoekt de pro­vin­cie hem de in­for­ma­tie en do­cu­men­ten te ver­strek­ken die zijn in­ge­bracht in de ver­ga­de­ring van Ge­de­pu­teer­de Sta­ten van dins­dag 7 no­vem­ber. Het gaat hem om de stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de be­sluit­vor­ming over de ge­meen­te­lij­ke her­in­de­ling in Gooi- en Vecht­streek. „Wij doe­len hier op de ge­a­gen­deer­de stuk­ken en niet de ge­a­men­deer­de stuk­ken ná de be­han­de­ling in de ver­ga­de­ring van 7 no­vem­ber", schrijft de se­cre­ta­ris van La­rens Be­houd. „Met een be­roep op de open­baar­heid van be­stuur zou ik dit stuk graag van u ont­van­gen. Wij gaan er­van­uit dat het stuk geen op per­so­nen her­leid­ba­re be­leids­op­vat­tin­gen be­vat. Wij drin­gen aan op spoed en ont­van­gen het stuk graag per om­gaan­de. Het bo­ven­staan­de is een ver­zoek zo­als be­doeld in ar­ti­kel 6 eer­ste lid van de Wet open­baar­heid van be­stuur (Wob)”, voegt de Laar­der er dui­de­lijk­heids­hal­ve aan toe. „Met ver­wij­zing naar de ter­mijn die is ge­noemd in ar­ti­kel 6, eer­ste lid van de Wob ver­zoek ik u mij de ge­vraag­de in­for­ma­tie voor woens­dag 6 de­cem­ber toe te stu­ren.”

Bron: Larens Behoud

Fragment

Zaterdag 11 november 2017 uitgezonden in 6FM Zaterdag

Meer over dit fragment